Skip to main content

Ontwerp van de Buren

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever) en de opdrachtnemer (hierna: Ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Ontwerper.

1.2 Offerte
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 (één) maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. De in de offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan de Ontwerper verstrekte gegevens waarop de Ontwerper de offerte baseert.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de Ontwerper zijn bevestigd.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht
De Ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de Ontwerper de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
De Opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

2.3 Opdracht termijn
Een door de Ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Uitvoeringen die niet tot de opdracht behoren
Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de Ontwerper:

  • het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
  • het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
  • het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in het vorige punt bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

2.5 Proeven van het resultaat te controleren
Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

2.7 Klachten delen
Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 3 Inschakelen van derden

3.1 Opdracht namens de Opdrachtgever verstrekt
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Ontwerper, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

3.2 Begroting indicatief
Wanneer de Ontwerper op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de Ontwerper namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Algemene voorwaarden en/of aparte afspraken van derden
Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de Ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak met Opdrachtgever voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden (door)geleverd of doorverkocht aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier ook jegens de Opdrachtgever. De Ontwerper stelt de Opdrachtgever in staat kennis te nemen van de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier.

3.4 Schriftelijke bevestiging
Wanneer de Ontwerper, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van de Ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5 Welke derden worden ingeschakeld
De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de Ontwerper derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de Ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke derden worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6 Fouten of gebreken in producten of diensten
De Ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de Ontwerper zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De Ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten voortvloeiend uit de opdracht komen toe aan de Ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. Onder “intellectuele eigendomsrechten” wordt uitdrukkelijk verstaan: auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooien, domeinnaamrechten, knowhow, handelskennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe.

4.2 Rechten geheel of gedeeltelijk overdragen
Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht en betaling van de daarvoor overeengekomen vergoeding wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Naamsvermelding
De Ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de Ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Eigendom bij Ontwerper
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes, bronbestanden en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de Ontwerper, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen voor de overdracht van voorgenoemde resultaten een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

4.5 Open bestanden
De Ontwerper levert geen open bestanden (Adobe XD, After Effects, InDesign, Illustrator, Photoshop) aan klanten. In uitzonderlijke gevallen kan het open bestand aan de opdrachtgever worden verstrekt tegen een vergoeding van 100% van het factuurbedrag. 

4.6 Bewaarplicht
Ondanks dat alle bestanden altijd goed worden gearchiveerd, hebben Opdrachtgever en Ontwerper na het voltooien van de opdracht jegens elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de door de Ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten zoals genoemd in 4.4, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Gebruik van het resultaat

5.1 Het gebruik
Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen die volgen uit de overeenkomst met de Ontwerper, verkrijgt hij/zij het recht tot gebruik (licentie) van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2 Rechten van derden
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3 Wijzigingen van het resultaat
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De Ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een aanvullende vergoeding.

5.4 Niet overeengekomen ruimer of ander gebruik
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5 Wanneer het niet toegestaan is om het resultaat van de opdracht te gebruiken of verder uit te (laten) werken
Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Ontwerper niet (langer) toegestaan het resultaat van de opdracht te gebruiken dan wel verder uit te (laten) werken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik (licentie) komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

  • vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
  • indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
  • ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6 Resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit
De Ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen gebruik op het internet, websites en social media, wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Artikel 6 Honorarium en kosten

6.1 Honorarium
De Ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen vergoeding.

6.2 Kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de Ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3 Meerwerk
Wanneer de Ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de Ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De Ontwerper zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

Artikel 7 Betaling en opschorting

7.1 Tijdige facturering
De Ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever mag de Ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.2 Betalingstermijn
Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.3 Eigendom tot volledige betaling
Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de Ontwerper totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan de Ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de Ontwerper zijn voldaan.

7.4 Rente bij verzuim van betaling
Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.5 Uitvoering van de opdracht opschorten
De Ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de Ontwerper door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

Artikel 8 Toerekenbare tekortkoming, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Toerekenbare tekortkoming
Partijen zullen elkaar in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke stellen, en de andere partij met inachtname van een redelijke termijn in staat stellen om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

8.2 Opzegging overeenkomst
Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst (tussentijds) opzegt zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming door de Ontwerper, of wanneer de Ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de Ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 (dertig) % van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Zowel de Ontwerper als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend, dan wel de andere partij komt te overlijden.

8.5 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van de Ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Ontwerper blijft afnemen, dan wel de Ontwerper financieel zal compenseren voor de gemiste omzet en gemaakte kosten.

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen

9.1 Auteursrechthebbende
De Ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper, of door de Ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van de resultaten van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Ontwerper jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 Verstrekte materialen en gegevens
De Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1  Aansprakelijkheid Ontwerper
De Ontwerper is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ontwerper toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Aansprakelijkheid van de Ontwerper voor gevolgschade en indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.2 Totale aansprakelijkheid 
Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Ontwerper, is de totale aansprakelijkheid van de Ontwerper beperkt tot het honorarium van de Ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000,- en is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de Ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de Ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.

10.3 Vervallen aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 11 Privacy

Wanneer de Ontwerper in het kader van de te verrichten diensten persoonsgegevens van (klanten van) de Opdrachtgever moet verwerken, dan wordt de Ontwerper als “verwerker” en de Opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt en wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Overmachtstoestand
Indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, maar dit hem/haar niet kan worden toegerekend (overmacht), is die partij niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

12.2 Wat verstaan we onder overmacht
Onder overmacht wordt onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan weersomstandigheden, brand, staking, ziekte, pandemie, epidemie, (oorlogs-) geweld, hacks, cyberaanvallen of andere technische storingen en omstandigheden die een gevolg hiervan zijn, zoals overheidsingrepen waaronder quarantainemaatregelen, die één van de partijen redelijkerwijs verhinderen om na te komen en die tot vertraging leiden, alsmede vertragingen of tekortkomingen bij toeleveranciers en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

12.3 Schriftelijk op de hoogte te brengen
Indien één van de partijen zich op overmacht beroept dan dient hij/zij zo snel mogelijk de andere partij schriftelijk op de hoogte te brengen, onder verwijzing naar de nodige bewijsstukken/redenen.

12.4 Recht om de overeenkomst te beëindigen
Indien de overmachtstoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

12.5 Recht op een gedeelte van het honorarium
In het geval van overmacht heeft de Ontwerper recht op dat gedeelte van het honorarium voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die de Ontwerper reeds heeft gemaakt of die onafwendbaar zijn, bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 Tegelijkertijd verstrekken van de opdracht aan derden
Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij/zij de Ontwerper hiervan voorafgaand op de hoogte stellen.

13.2 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt
Indien Opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de Ontwerper, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

13.3 Overdragen van overeenkomst aan derden
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Ontwerper gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn/haar gehele onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ontwerper.

13.4 Vullen van de website voor livegang
Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid na oplevering van een website of webshop deze op servers van Ontwerper te vullen met content alvorens over te gaan tot livegang. Indien de website of webshop na 3 maanden nog niet volledig gevuld en klaar voor livegang is, behoudt de Ontwerper het recht om hostingkosten voor de opvolgende maand(en) door te factureren.

13.5 Vullen van de website voor livegang
Ontwerper geeft geen garanties over de indexatie van je website in Google of overige zoekmachines na livegang. De Ontwerper heeft geen invloed op welke wijze en binnen welke termijn dit gebeurt, omdat dit buiten de invloedssfeer van de Ontwerper ligt. Bij vervanging van een oude website door een nieuwe website dien je altijd rekening te houden met een tijdelijke dip in bezoekersaantallen, omdat Google de nieuwe site opnieuw moet indexeren.

13.6 Geheimhouding 
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de Ontwerper of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Partijen zullen hun werknemers, dan wel derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde geheimhoudingsplicht binden.

13.7 Vernietigde bepalingen
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

13.8 Opschriften
De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

13.9 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden. De Ontwerper zal Opdrachtgever hierover informeren.

13.10 Nederlands recht van toepassing
Op de overeenkomst tussen de Ontwerper en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de Ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de Ontwerper, kennis van geschillen tussen de Ontwerper en Opdrachtgever.

Januari 2024

grafisch ontwerpbureau tilburg

Meer weten of samen aan de slag?

Stuur een mailtje naar Elise Linda Nina Anniek Karel Marielle of kom even langs

A je to, let's go!
grafisch ontwerpbureau tilburg